Csomagoló munkatárs - WIENER NEUDORF

Munkavégzés helye:

Wiener Neudorf – Niederösterreich

Beosztás: 

Termelési munkatárs, csomagoló

Munkaidő: 

  1. műszak: H-P 06:00 – 14:30
  2. műszak: H-P 14:30 – 23:00

NÉMET NYELVTUDÁS NEM SZÜKSÉGES A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ!

FELADATOK:

  • italok (dobozos és üveges), élelmiszerek (pl. csokoládé, kávé, chips), háztartási vegyi áruk (pl. tusfürdő, mosogatószer, dezodor) szortírozása, címkézése, csomagolása, palettázása és komissiózása
  • munkaterület tisztán tartása, a higiéniai- és munkavédelmi szabályok betartása. 

AMIT PARTNERÜNK KÍNÁL:

  • bruttó 1.150,45 € havi fizetés/heti 38 óra
  • +50% a túlórákra (lehetőség van alkalmanként hétvégi vagy ünnepnapon történő munkavégzésre)
  • munkaruházat, munkavédelmi cipő
  • stabil, válságbiztos munkahely. 

Munkabér átutalása minden hónap 10-ig akár magyar, akár osztrák banknál vezetett bankszámlára, illetve Revolut számlára is lehetséges!

Osztrák bejelentett munkaviszony, normál bejelentés, nem kollektív szerződés szerint. Családi pótlék, ingázó átalány és egyéb juttatások a törvényei feltételek alapján igényelhetőek, melyeket a dolgozónak magának tud intézni. 

A munkáltató a munkábajárás költségét nem téríti, azt mindenkinek egyénileg kell megoldania!

Jelentkezzen közvetlenül az állásra

Töltse ki az adatlapot elérhetőségeivel és felvesszük Önnel a kapcsolatot, amint lehetséges!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Elegendő a település nevét megadnia, pl. Mosonmagyaróvár
pl. 1985
Mi What'sApp-ot használunk, hogy díjmentesen tudjunk Önnel kapcsolatba lépni. Önnek van What'sApp elérhetősége?
Kérjük csak akkor jelölje be, hogy rendelkezik What'sApp elérhetőséggel, ha azon keresztül valóban el tudjuk érni!
Mikor tudna legkorábban munkába állni?
Jogosítvánnyal és autóval rendelkezik?
Meg tudja oldani a mindennapi munkába járást? (Napi ingázó munkalehetőség!)
Beleegyező nyilatkozat - Adatvédelmi Szabályzat
Adatvédelmi Szabályzat – CV-Express

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tárgya az érintett/érintettek személyes adatainak védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat megállapítása.

A személyes adatok védelmét a GDPR (General Data Protection Regulation) – Általános Adatvédelmi Rendelet szabályozza, melynek minden rendelkezését a jelen Adatvédelmi Szabályzat megalkotója, az érintett személyes adatainak kezelője, a https://cv-express.hu oldal üzemeltetője igyekszik maradéktalanul betartani és betartatni.

A GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet szabályozza a természetes személyek jogait és szabadságait és különösen a személyes adatok védelméhez való jogukat védi.

Fogalmak (GDPR § 1-4)

Fogalmak

1. „személyes adat”: A személyes adat minden olyan információ, amely valamely már azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, melyek összegyűjtése egy bizonyos természetes személy azonosításához vezet.

2. „adatkezelés”: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

4. „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

5. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

6. „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

7. „adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

8. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

9. „GDPR – General Data Protection Regulation – Általános Adatvédelmi Rendelet”: 2016/679 rendelet, az Európai Unió adatvédelmi szabályozása az Európai Unióban (EU)és az Európai Gazdasági Térségben (EGT).

10. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

11. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely szerv, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (GDPR § 5.)

A CV-Express (https://cv-express.hu) üzemeltetője, az adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése csak meghatározott módon és egyértelmű céllal történik, minden esetben az érintett egyértelmű hozzájárulásával. Az adatok begyűjtése minden esetben egyértelműen a szolgáltatásnyújtás érdekében történik a szolgáltatási szerződés teljesíthetősége érdekében. Az adatkezelő törekszik arra, hogy a hiányos, vélhetően vagy bizonyosan hibás adatokat törölje vagy ezen adatok helyesbítését kérje az érintettől annak érdekében, hogy az adatkezelés céljából pontatlan személyes adatok naprakészek legyenek.

A személyes adatok kezelése addig tart, míg az érintett és az adatkezelő között szerződéses viszony áll fenn, valamint addig míg az érintett írásban nem kéri az adatai törlését.

Az adatkezelő a szerződésben foglaltak teljesítésén túlmenően engedélyt kérhet az érintettől arra, hogy az érintett elérhetőségeinek adatait tovább kezelje és tájékoztatás vagy reklám céllal saját maga felhasználja azt. Reklám és marketing célokra az adatkezelő az általa kezelt adatok nem adja át harmadik félnek, illetve kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden technikai és egyéb szükséges feltétel adott legyen a személyes adatok biztonságos tárolásának és kezelésének érdekében.

Az adatkezelés jogszerűsége (GDPR § 6.)

Az érintett személyes adatainak kezelésére csak az után kerül sor, ha az érintett előzetesen egyértelműen hozzájárult adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez, a szerződésben foglaltak szerinti felhasználásához, valamint tárolásához.

Az adatkezelés minden esetben a CV-Express által kínált szolgáltatások igénybevételéhez szükséges önkéntes adatközlésen alapul az érintett részéről.

Amennyiben az adatkezelő az érintett által választott szolgáltatáson túlmenően szeretné az érintett adatait használni, arra vonatkozóan előzetesen az érintettől további hozzájárulást kér az adatok további felhasználására és kezelésére vonatkozóan.

Az érintett személyes adatainak gyűjtése a CV-Express-t üzemeltető részéről történhet online, űrlapok segítségével, valamint elektronikusan e-mail formájában, mindkét esetben az érintett előzetes hozzájárulásával vagy önkéntes adatszolgáltatása által.

A hozzájárulás feltételei (GDPR § 7.)

Mivel az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, így a CV-Express üzemeltetője és az adatok kezelője minden esetben kéri az érintett hozzájárulását az adatai kezeléséhez és a meghatározott célra történő felhasználásra.

Az adatkezelő minden érintett számára biztosítja a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását. Az érintett bármikor írásban az info@cv-express.hu címen kérheti a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulása visszavonását, valamint személyes adatai törlését, melyet az adatkezelő haladéktalanul figyelembe vesz és intézkedik az adatok törlésére és visszaállíthatatlan megsemmisítésére vonatkozóan.

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése (GDPR § 9.)

A CV-Express az általa kínált szolgáltatásokkal összefüggésben kérheti az érintett állampolgárságára vonatkozó információt, azonban nem kér faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló személyes adatokat. Különleges esetekben a munkavállalással összefüggésben releváns egészségügyi állapotra vonatkozó információkat kérhet, azonban ezen túlmenő egészségügyi adatokat és a természetes személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatokat nem kér és elfogadja, hogy ezen adatok kezelése tilos.

Ez alól kivétel ha az adatkezelés olyan személyes adatra vonatkozik, melyet az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott.

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések (GDPR § 12-23)

A CV-Express üzemeltetője, mint az adatok kezelője megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezéstől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmének megfelelően. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ezt a határidőt az adatkezelő további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, akkor a tájékoztatást is lehetőség szerint elektronikus úton kell nyújtani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő (a CV-Express üzemeltetőjének) adatai

A CV-Express üzemeltetője és az adatok kezeléséért felelős személy:

Nagy Renáta – Kleinunternehmerin (Österreich)
A-4521 Schiedlberg, Kirchenstrasse 12.
info@cv-express.hu
+436642226969
ATU78695949

Az adatok kezelésének célja és jogalapja minden esetben az érintett és az adatkezelő, a CV-Express üzemeltetője között létrejött szerződés teljesítése. Marketing célú felhasználás esetén az adatkezelő külön erre irányuló hozzájárulást kér az érintettől.

Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és hozzáférést kap személyes adataival kapcsolatban az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, valamint a címzett vagy címzettek kategóriáiról és elérhetőségeiről, akik számára az adatok továbbításra kerülnek, különös tekintettel az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése érdekében tovább küldött személyes adatokra vonatkozóan.

A helyesbítéshez való jog (GPR 16. cikk)

Az érintettnek joga van arra, hogy kérésére az adatokat az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy már elavult adatokat, valamint bármikor kérheti a hiányos adatok kiegészítését.

A törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje. A törlésre irányuló kérelmet az érintett elektronikus úton, írásban küldheti meg az adatkezelőnek az info@cv-express.hu címre.

A személyes adatok helyesbítéséhez kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az érintett személyes adataiban bekövetkezett változásról, akivel, illetve amellyel az érintett személyes adatait közölte az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése érdekében.

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett bármikor tiltakozhat adatai kezelése, felhasználása ellen. Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő haladéktalanul felhagy az érintett adatainak kezelésével.

Együttműködés a felügyeleti hatósággal (GDPR 31. cikk)

Az adatkezelő feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal – annak megkeresése alapján – együttműködik.

Adatkezelési incidens

Minden olyan esetben, amely során feltételezhető a tárolt személyes adatok jogtalan eltulajdonítása, vagy nyilvánosságra kerülése annak ellenére, hogy az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz ezen szituációk megelőzésére és kivédésére, az adatkezelő haladéktalanul megkezdi az adatkezelési incidens elhárítását, illetve haladéktalanul igyekszik megakadályozni annak folytatólagosságát.
Adatkezelési incidens esetén az adatkezelő haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket, szükség esetén az adatvédelmi hatósággal együttműködve annak érdekében, hogy az adatkezelési incidenst megelőzze, megakadályozza vagy megállítsa.

Adatvédelmi hatóság elérhetőségei

Tekintettel arra, hogy az adatok kezelője Ausztriában bejegyzett vállalkozás, így az elsődleges adatvédelmi szerv, melyhez az érintett is fordulhat az Osztrák Adatvédelmi Hatóság.

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
+43152152-0
dsb@dsb.gv.at
Vezető: Dr. Matthias Schmidl
Helyettes: Mmag. Elisabeth Wagner

A felügyeleti hatóságok a rájuk ruházott feladatok elvégzését és hatásköreik gyakorlását teljesen függetlenül teszik.

Hatályosság

Jelen Adatvédelmi szabályzat a közzététel napjától visszavonásig, illetve a következő módosításig érvényes. A közzététel és a hatálybalépés napja: 25.02.2024.